วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บทความคณิตศาสตร์


เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
A Franchise vision.com Article
http://www.franchise-vision.com/franchise/
วันที่: วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2007 @ 4:18:48 หัวข้อ: ข่าวแฟรนไชส์
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุขกับ “Sense Math”สำหรับผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่แล้ว เชื่อว่าทุกคนย่อมอยากให้ลูกเป็นเด็กดีและเด็กเก่งพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อื่นๆ และการเรียนในระดับสูง เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิด และ คิดเป็น คือ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด สามารถ แก้ โจทย์ปัญหาได้ เพราะ การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Mathจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่กประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลักสูตรของ Sense Math1. Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic จากประเทศสิงคโปร์2. Math Metal สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 ด้วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)3. Math Mania สำหรับนักเรียนชั้นประถม 4 ถึงมัธยม 3 เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ด้วยการวาดโมเดล (Model) และแก้สมการ5. Math Magic สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งทุกหลักสูตรของ Sense Math ประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองด้วย“Sense Math” จึงได้เปิดให้ผู้ที่มีใจรักด้านบริการและการสอนได้ร่วมงานไปด้วยกันในรูปแบบแฟรนไชส์ดังนี้ - เงินลงทุนค่า Franchise 50,000 บาท อายุสัญญา 3 ปี- แฟรนไชส์ซีเป็นผู้ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียนจุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน- ไม่เสียค่า Royalty Fee - จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว- สัญญา 3 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม- ค่า Franchise ไม่แพง- มีการปกป้องเขตพื้นที่- ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ- สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้- ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ- มีการฝึกอบรมครู- มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ- มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math โทร. 08-6035-4155 , 02-932-9180
บทความนี้จาก Franchise vision.comhttp://www.franchise-vision.com/franchise/URL ของบทความนี้คือ:http://www.franchise-vision.com/franchise/article.php?sid=143

1 ความคิดเห็น:

Apple Smith กล่าวว่า...

I am an avid reader who likes engaging content. That's why I am here. Your original views on this topic are refreshing and interesting. You've done a great job of expressing your views. Thank you.
tu 95| call of duty| clicker heroes| strike force heroes 2| kitten cannon
freeonlinegames| freeonlinegames